BAYİ SÖZLEŞMESİ

İş bu bayilik sözleşmesi MESA GÜVENLİK GÜVENLİK MALZ. İTH. İHR. SAN. TİC.. (bundan sonra adı Mesa GÜVENLİK olarak kullanılacaktır) ve
……………………………………………………………………………………
adresinde kain bayi arasında ..…/……/20.…. tarihinde akdedilmiştir. Bu sözleşmede üretici ve tedarikçi firma olarak MESA GÜVENLİK, alıcı taraf ise BAYİ olarak tanımlanacaktır.
 

Sözleşmenin Konusu ;

MADDE 1:
İş bu bayilik sözleşmesinin konusu, MESA GÜVENLİK tarafından sağlanacak hizmet ve mallara aracılık edilmesine ilişkindir. Bu sözleşme ile; Bayi’ ye, ürünlerin satışı ve satış sonrası hizmetlerini verebilme yetkisi ve sorumluluğu verilmiştir. MESA GÜVENLİK’in Hak ve Yükümlülükleri ;

MADDE 2:
MESA GÜVENLİK bayiye coğrafi bir münhasırlık vermeyip, başka bayiler atamakta veya abonelere doğrudan kendisi hizmet vermekte ve ürün satışı yapmakta serbesttir. Bu taktirde Bayi, MESA GÜVENLİK SİSTEMLERİ’nden herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

MADDE 3:
MESA GÜVENLİK, sattığı ürünlerle ilgili gerekli tüm bilgileri bayiye sağlayacaktır. MESA GÜVENLİK dışında alınan bilgilerin hatalı olmasından MESA GÜVENLİK sorumlu tutulamaz.

MADDE 4:
MESA GÜVENLİK, bayi müşterilerinin bayi hakkındaki şikayetlerini değerlendirecek ve değerlendirme sonucunda bayiyi uyaracaktır.

MADDE 5:
MESA GÜVENLİK, sağladığı hizmet ve malların Türkiye genelinde tanıtımı ve reklamı için gereken çabayı gösterecektir. Bayiliklerini reklam, CD ve katalog yönünden destekleyecektir.

MADDE 6:
MESA GÜVENLİK’in iş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bayi veya bayinin müşterilerinin zarara uğraması halinde, MESA GÜVENLİK’in
sorumluluğu; her durumda doğrudan zararlarla sınırlı olup, MESA GÜVENLİK bayi veya bayinin müşterilerinin kar kaybı gibi dolaylı zarar taleplerinden sorumlu tutulamayacaktır.

BAYİ’ nin Hak ve Yükümlülükleri ;


MADDE 7:
Bayi, MESA GÜVENLİK tarafından üretilen veya temin edilen ürünleri sözleşme şartlarına uygun olarak satın alıp, yine bu sözleşmede belirtilen mahalde sözleşme koşullarına, üretici talimat ve önerilerine uygun olarak satmayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8:
Bayi gerek bu sözleşmedeki ve sözleşme eklerindeki satış şartları, gerekse ilerde uygulamaya konulacak yeni koşulları bayiliğe devam etmek istemesi halinde uymayı, buna ait tam sorumlulukları yüklenmeyi peşinen kabul eder.

MADDE 9:
Bayi bu sözleşme ile kendisine verilen hak, sorumluluk ve yetkileri hiçbir şekilde başka kişi ve/veya kuruluşa devredemez..

MADDE 10:
Bayi, hiçbir nedenle MESA GÜVENLİK telif haklarını ihlal edemez. BAYİ, MESA GÜVENLİK’in telif haklarına veya ticari itibarına aykırı faaliyet gösteren kişi ve/veya kuruluşları
MESA GÜVENLİK’e bildirmek zorundadır.

MADDE 11:
Bayi, bu sözleşme ile satış faaliyetlerinde, MESA GÜVENLİK ürün ve hizmetlerinin gerçek özelliklerini belirtir, şaşırtıcı ve aldatıcı davranışlarda bulunamaz. Bu tür davranışlarda bulunduğu
takdirde bütün yasal sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12:
Bayiye bu sözleşme ile verilen haklar, MESA GÜVENLİK ürünlerinin satışlarının artırılması amacı ile verilmiştir. Bayi, MESA GÜVENLİK’te bulunan ürün ve hizmetleri sadece MESA
GÜVENLİK’ten satın alacaktır.

MADDE 13:
Bayi, kendi merkez ve şubelerinin adres, telefon vs. gibi bilgi değişikliklerini MESA GÜVENLİK’e derhal bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, eski adrese gönderilen tebligat yapılmış
sayılacaktır.

MADDE 14:
Malların nakliyesine ilişkin tüm ücret ve diğer giderler bayiye aittir.

MADDE 15:
Bayiye gönderilen malların ayıplı olup olmadığı bayii tarafından derhal kontrol edilecek ve ayıplı mal bulunduğu takdirde, en geç teslim tarihinden itibaren 3 gün içerisinde MESA GÜVENLİK’e yazılı olarak bilgi verilecektir. Aksi takdirde bayi tarafından teslim alınan malların ayıpsız olduğu kabul edilmiş sayılır.

FİYAT ;


MADDE 16:
a) Sözleşme konusu ürünlerin bayiye satış ve ayrıca bayice perakende veya alt bayiye satış fiyatı MESA GÜVENLİK tarafından belirlenir.

b) MESA, fiyat ve satış koşulları değişikliği olduğu takdirde, uygulama tarihinden en az 10 gün önceden bayiye bildirecektir.

ÖDEME ;


MADDE 17:
Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla bayi aldığı malların bedelinin………….’nı peşin geriye kalan kısmını ise firmaca kabul edilmek şartıyla………. vadeli…….. ile ödeyebilecektir. Firma; peşin ödemelerin dışındaki vadeli ……..için ayrıca teminat (banka teminat mektubu veya aynı teminat,gayrimenkul vs.) isteme hakkına sahiptir.

MADDE 18:
BAYİ tarafından iş bu sözleşme şartlarının tamamı yerine getirildiği sürece MESA GÜVENLİK bu sözleşmeyi feshetmeyeceğini taahhüt eder.

Gizlilik ve Denetim ;


MADDE 19:
MESA GÜVENLİK , bu sözleşmenin uygulamasını denetleme hakkına sahiptir. MESA GÜVENLİK’in yetkili kılacağı elemanlar tarafından yapılacak denetlemeler sonucu öğrenilen bayi
sırları gerek MESA Elektronik, gerekse MESA GÜVENLİK’in yetkili kıldığı elemanlar tarafından sır olarak saklanacak ve hiçbir şekilde, hiçbir nedenle üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Geçerlilik Süresi ;


MADDE 20:
Bu sözleşme imza tarihinden itibaren … yıl için geçerlidir. Sözleşmenin bitiminden 1 ay önce sözleşme taraflarca feshi ihbarda bulunmadığı veya 8. ve alt maddelerindeki şartlar nedeniyle fesih edilmediği takdirde sözleşme 1 yıl süreyle uzatılmış olur. İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı ve sözleşmenin bir nüshasının MESA GÜVENLİK’e ulaştığı ve kayıtlara işlendiği andan itibaren yürürlüğe girer ve 12 ay süre ile yürürlükte kalır.

Bu sürenin bitiminden 30 gün önce taraflardan biri “sözleşmeyi feshettiğini” diğerine yazılı ihbarda bulunmadığı takdirde, işbu sözleşme kendiliğinden …. müteakip sürelerle otomatik olarak
uzayacaktır.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :


MADDE 21:
Sözleşme koşulları ancak tarafların müşterek iradesiyle, yazılı olarak değiştirilebilir.

Ödeme ve Teminat ;


MADDE 22:
Bayi, öngörülen ödeme programındaki aksamalar halinde, MESA gecikme zammını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.MESA GÜVENLİK herhangi bir nedenle bayilik iptali söz konusu olduğu takdirde bayiin MESA GÜVENLİK’e borcu bitmeden teminatlar çözülemez.

Rekabet Yasağı ;


MADDE 23:
Yetkili satıcılar birbirleri ile haksız rekabet edemezler. Kanıtlanmış şikayet vukuunda MESA GÜVENLİK konuyu tarafsız olarak inceleme ve sözleşme feshi dahil her türlü karar verme yetkisine sahiptir.BAYİ MESA GÜVENLİK‘in kararlarına itiraz edemez.


Marka ve Logo Kullanım Şartları ;


MADDE 25:
Bayi, MESA GÜVENLİK ünvanını ve pazarladığı ürünlerin markasını, ona bağlı logo,patent, telif hakları gibi tüm haklar ve ticari itibarının MESA GÜVENLİK’te olduğunu, hiçbir
şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını,aksi bir davranışın haksız rekabet teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmenin Feshi ve Tazminat ;


MADDE 26:
Taraflar aşağıda belirtilen maddelerin gerçekleşmesi halinde sözleşme iptalini kabul ederler:  BAYİ’nin MESA GÜVENLİK ile akdettiği bu sözleşme ve eklerindeki hükümlerine aykırı
davranışta bulunması halinde,bayinin ticari işletmesini devretmesi halinde,Varsa ortaklarının hisselerini devir etmeleri halinde,bayinin ticari faaliyetlerinin sona ermesi halinde,sözleşmede
belirtilen pazarlama ilkelerine aykırı hareket ettiği taktirde,Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Anlaşması’nı ve ‘’Fiyat Listesinin’’ herhangi bir maddesinin ihlali durumunda, (Gizlilik Anlaşmasının ihlal yaptırımları saklı olmak kaydıyla),

Ana bayi veya MESA GÜVENLİK yukarıda ve sözleşme genelindeki maddelerin birinin veya birkaçının gerçekleşmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ana bayinin ve MESA GÜVENLİK ’in fazlaya ilişkin sair tazminat talep hakkı saklıdır. Sözleşmenin iptali halinde bayi kendisinde bulunan ve MESA GÜVENLİK’e ait sözleşme, broşür vs.araç gereçleri iade edecektir. Kazandığı hak ve sorumluluklar sona erecektir. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin bayi tarafından ihlali durumunda bayinin MESA GÜVENLİK’te olan teminatlarının MESA GÜVENLİK’e gelir kaydedileceğini, taraflar peşinen kabul eder.

Tebligat ;


MADDE 27:
İş bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak hertürlü tebligatlar için taraflar, yukarıda yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar bu adreslere vaki olacak değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların, geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

Delil anlaşması ;


MADDE 28:
Hukuk Mahkemeleri Usul Kanununun 287. ve diğer maddeleri gereğince taraflar, bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilaflarda MESA GÜVENLİK’in tuttuğu kart, fiş, irsaliye, fatura, bilgisayar dökümü,ticari defter gibi belgelerin kesin delil olduğunu, aksinin bayi tarafından imzalanmış belgeler ile ispat edilemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi ;


MADDE 29:
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Uygulanacak Hükümler ;


MADDE 30:
İş bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme ve eklerindeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde ise B.K.,
T.T.K.,H.U.M.K.,M.K ve sair kanun hükümleri uygulanacaktır.

Mağaza 0 Karşılaştırmak Hesap Kategoriler
Sepet(0)

Sepette ürün yok. Sepette ürün yok.

Ana Menü